1 TRANSPORTMASKINER

12 DUMPRAR
14 HJULTRAKTORER
15 TRUCKAR
16 KÄRROR OCH VAGNAR

2 GRÄV-, LAST-, SCHAKTMASKINER
  21 GRÄVMASKINER
22 LASTMASKINER

3 TILLVERKNINGS-, SORTERINGSMASKINER
  33 ASFALTSUTRUSTNING
34 BETONGTILLVERKNINGSUTRUSTNING
35 MURBRUKSMASKINER
37 PUTS- OCH BETONGSPRUTOR, BETONGPUMPAR
38 TRANSPORTÖRER, MATERIALFICKOR OCH TANKAR

4 BELÄGGNINGS-, KOMPRIMERINGSMASKINER
  41 ASFALT-, OLJEGRUS- OCH BETONGUTLÄGGNINGSMASKINER
44 PACKNINGSMASKINER
47 BETONGBEHANDLINGSMASKINER

5 KRAFT-, VÄRME-, VENTILATIONSANLÄGGNINGAR
  52 GENERATORAGGREGAT, TRANSFORMATORER, ELCENTRALER
53 KOMPRESSORER
54 HYDRAULPUMPAGGREGAT
55 VÄRMEPANNOR OCH ÅNGGENERATORER
56 TORKNINGS- OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR
58 VENTILATIONSFLÄKTAR

6 PÅL-, SPONTMASKINER, PUMPAR, MUDDERVERK
  62 SPONTHAMMARE
64 PUMPAR

7 LYFTANORDNINGAR
  71 TORNSVÄNGKRANAR
74 BYGGHISSAR
75 SPEL, VINSCHAR OCH LUFTHASPLAR
76 STÄLLNINGAR OCH ARBETSPLATTFORMAR
77 DOMKRAFTER, LYFTBLOCK OCH TELFRAR

8 BEARBETNINGSMASKINER
  81 BERGBORRNINGSMASKINER
82 MOTORDRIVNA VERKTYG
83 KAPMASKINER OCH SVETSUTRUSTNING
84 SLIP- OCH BORRMASKINER
85 KLIPP- OCH BOCKMASKINER
86 PUNKTBLÄSTER

9 ÖVRIGA BYGGMASKINER OCH UTRUSTNINGAR
  91 MÄT- OCH KONTROLLINSTRUMENT
92 SIGNALUTRUSTNING OCH TIDSTÄMPLINGSANLÄGGNINGAR
93 BODAR OCH VAGNAR
95 RENGÖRINGSUTUSTNING OCH STOFTAVSKILJARE
96 KONTORS- OCH DATAMASKINER
98 MOTORCYKEL