1. Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt vårt förråd.

2. Hyrestid
Hyrestiden räknas fr o m den dag då materialen avhämtas eller levereras, till och med den dag då materialen returneras.
Minimihyra tillämpas. Hyra under semesterperiod debiteras ej om materialen är avanmälda för semesteruppehåll och tillgänglig för avhämtning.

3. Deposition
Om vi så påfordrar skall kunden deponera ett belopp hos oss motsvarande materialens värde.

4 . Användningsplats

Materialen får ej hyras ut i andra hand.

5. Skötsel och vård
Kunden är skyldig att iakttaga utfärdade föreskrifter om maskinens och materialens skötsel samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Driv- och smörjmedel mm. bekostas av kunden. Vid retur skall maskin och material vara rengjord. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras debiteras särskild saneringskostnad.

6. Skador på maskin, reparationer och försäkring
Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage.

Reparationer får ej utföras utan vårt godkännande.

Uthyraren ansvarar ej för skador som kan uppstå till följd av driftstörningar på förhyrd utrustning under hyrestiden.

Brand- ,stöld- , transport- , sprängnings- , och skadeförsäkring ej tecknad av oss gäller ej.

7. Förlust av maskin och material
Förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde. Separat försäkring kan tecknas.

8. Utebliven betalning
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs, eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga materialen.

9. Betalningsvillkor
30 dagar efter faktura datum.

Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen.

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.