Tryggt

Du tecknar hyresförsäkringen samtidigt som du hyr utrustningen. Avgiften är endast 5% av fakturerad hyreskostnad.

Anskaffningsvärde upp till 35.000:- självrisk 3.000:-.

Anskaffningsvärde över 35.000:- till 125.000:- självrisk 7.500:-.

Anskaffningsvärde över 125.000:- är självrisken ett halvt basbelopp per skadetillfälle.Vid skada

  Så här gör du om en skada inträffar:

Kontakta genast ditt Hyrman kontor.

Se till att ha ditt hyresavtal framme så att vi kan få uppgifter från det.

Lämna en kort beskrivning av händelseförloppet, skadans art och omfattning (glöm ej att polisanmälan skall göras vid inbrott, stöld eller skadegörelse).

Vilka åtgärder har vidtagits sedan skadan upptäcktes?

Om du följer dessa punkter underlättas kontakterna med försäkringsbolaget.

Till sist ...

  Vårdslöst handhavande, förslitning, korrosion mm. anses inte som plötslig oförutsedd skada. I dessa fall gäller inte försäkringen.
Blir du utsatt för stöld skall du kunna precisera när stölden inträffade samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits (kraven ställs i förhållande till egendomens värde och stöldbegärlighet).

Välkommen att teckna din hyresförsäkring!

Vi förbehåller oss rätten till justeringar utan föregående notis.